УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
в сила от 01.01.2012г.

Изисквания към наемателя:

  • Наемателят трябва да е навършил 19 години.
  • Да притежава редовни лични документи – паспорт и шофьорска книжка със стаж минимум 1 календарна година.

Наемане и връщане:

Автомобилите се наемат с предварителна заявка от офиса на фирмата или от Летище София. Автомобилите могат да бъдат наети и от всяка точка на България след предварителна заявка (заплаща се допълнителна еднократна такса).

При наемане на автомобил се подписва договор за наем, както и приемо-предавателен протокол, в който се отбелязват невъзстановените щети по автомобила, както и нивото на налично гориво. Цената на наема не включва гориво. Само записаните и упълномощени чрез договора за наем лица могат да управляват наетия автомобил.

Автомобилът се наема за заявения брой дни, определни в договора за наем, като наемният ден е 24 часа. Автомобилът трябва да бъде върнат в определения от договора ден, но не по-късно от един час след часа , който е бил уговорен в него. Ако автомобилът бъде задържан от клиента след този гратисен период, се начислява допълнително плащане в размер на един цял наемен ден, а за закъснение по-дълго от 24 часа се заплаща всеки допълнителен ден. За всяко удължаване, клиента трябва да уведоми и да получи разрешение от наемодателя, изразяващо се в анексиране на вече сключения договор.

Към момента на наемане се заплаща гаранционен депозит, както и размерът на наема за заявените дни по договор. При евентуално удължаване на наемния период клиентът заплаща допълнителните дни предварително. В случай на предсрочно връщане на автомобила, фирмата възстановява 50% от сумата по банковата карта, с която е платено, само за оставащите неизразходвани дни по договор.

При връщане на автомобила се извършва оглед от оторизирано от фирмата лице и, ако се установят вреди или липси, за които няма документ от полицията, че клиентът е невинен, се удържа част или целият гаранционен депозит – в зависимост от стойността на вредите. В случай, че не се установят вреди или липси, или са установени такива, но те са по вина на трети лица, клиентът получава обратно своя депозит в пълен размер. Административната такса за завеждане на щета е 75 Евро. Във всички случаи, в които  страхователят откаже възстановяване на нанесени щети от клиента, клиентът отговаря в пълен размер за възстановяването им.

Наемодателят е длъжен:

  •  Да предаде автомобила на наемателя в изрядно техническо състояние, с всички необходими документи и атрибути според Закона за движение по пътищата.

Наемодателят има право да:

  • Изиска връщане на автомобила от страна на клиента, ако прецени, че има реална опасност за техническото му състояние.

Наемателят е длъжен:

  • Да използва автомобила по предназначение и да се грижи за него като добър стопанин.
  • При настъпване на злополука, щета или повреда да предприеме всички необходими мерки за спасяване, ограничаване и/или намаляване щетите на наетото МПС. В случай на злополука или щета на МПС да спази изискванията на ЗДП и Правилника за неговото приложение за издаване на протоколи и други документи.
  • В срок от два часа от настъпване на щетата/злополуката, но не по-късно от изтичане на договора, да уведоми наемодателя за това, както и да съобщи всички факти, обстоятелства и данни (имена на свидетели и др.) във връзка с нея, както и да окаже пълно съдействие на наемодателя и застрахователната компания за изясняване на инцидента и нанесените щети.

Наемателят няма право:

  • Да използва автомобила за теглене на друго МПС или ремаркета, както и да участва в състезания, обучения, тренировки или изпитания; да пренася едри, насипни и други товари; да управлява превозното средство извън пътя или по неасфалтирани пътища.
  • Да управлява автомобила в нетрезво състояние или след употреба на наркотици и/или други упойващи средства и медикаменти.
  • Да преотстъпва автомобила на трети лица или да го ползва за задгранични пътувания, освен след изричното съгласие на Наемодателя.

Заключителни разпоредби:

Наемателят дава съгласие личните му данни, описани в договора, да се ползват за търсене на евентуална наказателна и гражданска отговорност. Всички изменения и допълнения на договора, както и всички документи, отразяващи изпълнението му, са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощени представители на страните. Всички спорове по сключване, изменение, изпълнение или прекратяване на договора се решават чрез преговори между страните, а при недостигане на съгласие – от компетентен съд. За всички неуредени и произтичащи от договора случаи се прилагат разпоредбите и нормативни актове от действащото законодателство, уреждащи взаимоотношенията между страните.